En del af Harald2023-06-27T09:31:00+00:00

En del af Harald

Er din tandlægefaglige fremtid sammen med Harald?

Som partner i Harald bevarer du din integritet, men bliver en del af et større fællesskab. Du får gode kolleger tæt på med alle de fordele det indebærer. I Harald er generationsskiftet nemmere, da nye partnere ikke skal købe sig ind i traditionel forstand. Store klinikfællesskaber er begyndt at præge den danske tandlægebranche og de administrative byrder har aldrig været større.

Den klassiske lille klinik med få ejere er under pres.

I den situation har vi fundet det naturligt at slå os sammen og skabe et 100% tandlægeejet alternativ. Vi får den fornødne robusthed til at klare os i konkurrencen med de øvrige kædesamarbejder samtidig med at vi får glæden ved at drive tandlægevirksomhed i et stort og givende fællesskab.

Vores samarbejde i Harald er baseret på en fælles værdinorm. Vi ønsker et fællesskab af ansvarlige og ordentlige klinikker. Vi ønsker veldrevne klinikker med fokus på faglighed og respekt for patienterne. Hvis du er interesseret så tag endelig kontakt til os, og lad os fortælle mere.

Sammen om Harald og om at sætte patienten i centrum. Sammen med dygtige kolleger, der sætter faget højere end deres egen forretning. Sammen om netop at gøre disse værdier til en forretningsmodel og en model for de værdier, som skal sikre fagets fremtid.

”Vi tror på et fællesskab af ansvarlige og ordentlige tandklinikker. Vi ønsker veldrevne klinikker med fokus på faglighed, etik, kvalitet og respekt for patienterne.”

”Vores målsætning er, at livet i Harald skal være tæt på kolleger og med mere tid til det sundhedsfaglige arbejde i klinikkerne.”

”Vores løsning er at opbygge et stort fællesskab af tandklinikker over hele landet. Vi vil være repræsenteret i både små og store byer.”

Ofte stillede spørgsmål

Hvad adskiller Harald fra de øvrige kæder?2021-08-25T13:28:11+00:00

På de generelle områder har Harald de samme fordele som andre større selskaber. Vi er flere til at løfte opgaverne, har større investeringsmuligheder samt har mere gennemslagskraft overfor leverandører og samarbejdspartnere.

Harald adskiller sig grundlæggende fra de øvrige tandlægekæder i markedet ved at være 100 % tandlægeejet. Det forhold at det alene er tandlæger, som er ejere, gør at der ikke ligger et investorkrav i form af forretning til indskudt ekstern kapital. Det betyder helt konkret at hele overskuddet af vores forretning tilfalder partnerne.

I Harald er ingen alene. Vi bakker hinanden op og har altid adgang til faglig sparring med kollegaer. For at være med til at sikre et højt fagligt niveau, skal alle partnere i Harald have minimum 15 stoletimer pr. uge.

Hvordan finansieres Harald?2021-08-25T13:28:22+00:00

Finansieringen af Harald er et centralt spørgsmål. Alle klinikker er ejet af et og samme selskab. Harald P/S.

Harald er et langsigtet erhvervsprojekt. Om 100 år består Harald stadig, og hviler i sig selv med omkring 50-70 klinikker på tværs af landet. Meningen er at kommende partnere vil nyde godt af vores initiativ i dag.

Køb af en klinik består af goodwill og inventar.

Goodwill

Goodwill finansieres med et stående lån, der ikke afdrages. Ved indtræden i Harald får man udbetalt klinikkens goodwill, fraregnet 35%, bliver stående som kapital i selskabet. De 35 % af goodwill er din geninvestering i Harald. Når man træder ud af Harald, skal der ikke igen afregnes goodwill, men du vil få din geninvestering udbetalt.

Der sker kun afvikling af goodwilllånet, ved forringet goodwill værdi.

Inventar

Ved indtræden i Harald får man udbetalt værdien af det udstyr og inventar, som sælges til selskabet. Inventaret er knyttet til den enkelte klinik og lokationen og vil løbende blive afskrevet den værdi svarende til nedslidningen.

Ved generationsskifte indtræder den nye partner i Harald, og indskyder en tilsvarende sum svarende til de ovennævnte 35 % af goodwill, og der er reelt ikke noget kapitalkrav til hverken udstyr eller inventar.

Sælger jeg min klinik?2021-08-25T13:28:32+00:00

Ja, men du er forsat klinikejer. Nu blot som partner i et langt større klinikfællesskab.

Din klinik bliver vurderet, prissat og handlet på almindelige markedsvilkår. Harald køber inventar og goodwill. Herefter er din klinik, blevet en del af Harald. Harald er tandlægeselskabet du samtidig indtræder som partner i og medejer af. Alle partnere er således ejere af klinikkerne i fællesskab.

Hvad når der skal købes nyt udstyr?2021-08-25T13:28:39+00:00

Vi ønsker velholdte, præsentable og tidssvarende klinikker. Derfor er der løbende behov for at opdatere samt købe nyt udstyr og inventar til klinikkerne. Når det sker, betaler Harald for dette. Udstyret afskrives i takt med værdiforringelsen, og belaster kun den enkelte lokation med en værdi svarende til nedskrivningen. Køb af en ny unit, som holder 15 år, vil altså belaste klinikkens økonomi med 1/15, hvert af de kommende 15 år.

Vi har som storkunde fordelagtige prisvilkår, hvilket kommer de enkelte klinikker til gode. Løbende vedligehold af inventar sker i samråd med Harald.

ApS/Virksomhedsordning?2021-08-25T13:28:51+00:00

Vi anbefaler, at ejerskabet af Harald ligger bedst i virksomhedsordning. Hvis man har et ApS, behøver man ikke afvikle dette. Men engagementet med Harald ligger bedst forankret i virksomhedsskatteordningen.

Hvem kan blive partner i Harald?2021-08-25T13:29:00+00:00

Det kan alle tandlæger, hvis tilgang til erhvervet er foreneligt med Haralds værdigrundlag og økonomiske model. Man forventes at præsentere sig selv overfor Haralds eksisterende partnere. Her vil man skulle dele sine tanker om klinikdrift og fortælle, hvordan man vil kunne bidrage til fællesskabet. Nye partnere optages ved at de eksisterende partnere stemmer for optagelsen.

Hvad forventes jeg at ændre?2021-08-25T13:29:08+00:00

Den daglige arbejdsgang på klinikken, såsom patientbehandling, medarbejdersamtaler, brug af journalsystem, samarbejdet med laboratorie og teknikker fortsætter som før. Du vil som behandler, derfor ikke opleve anden forskel end, at der er nyt logo på tøjet og over indgangen til klinikken.

Du skal forvente at bruge samme regnskabsmodel, som de øvrige Harald klinikker. I Harald har vi som én virksomhed også ét bogholderi og alle pengestrømme løber gennem Haralds centralkonto. Klinikkerne har deres egen kolonne i regnskabet, så du som partner i Harald hele tiden har overblikket over klinikkens drift. Samtidig har du mulighed for at sammenligne klinikkernes indbyrdes drift, da du som partner selvfølgelig har fuld adgang til alle lokationers tal.

Vi ønsker, at Harald skal være et stærkt og genkendeligt brand. Klinikken forventes derfor også at bakke op om de fælles indkøbsaftaler og de både faglige samt sociale arrangementer. Haralds design vil også skulle indarbejdes, som en del af klinikkens profil. Der vil dog være plads til individualisering, og det er vigtigt, at det fortsat er klart, at klinikken grundlæggende er den samme som før den overgik til Harald.

Hvem bestemmer i Harald?2021-08-25T13:29:16+00:00

Beslutninger træffes som hovedregel ved almindeligt flertal, hvor hver enkelt partner har en stemme.

Partnerne i Harald udøver deres beslutningskompetence på generalforsamlingen. Det er på generalforsamlingen, at partnerne mødes og bl.a. vælger bestyrelsen. I Harald kalder vi bestyrelsen for et Tandlægeråd.

Tandlægerådet er øverste ledelsesmæssige organ og kan bestå af op til 12 partnere. Tandlægerådet har ansat en adm. direktør, som har ansvaret for den fælles administration, skalering og driften af Harald. Den adm. direktør refererer til bestyrelsen og arbejder ud fra budgetter og planer, som er godkendt af tandlægerådet.

Personaleansvar og alt omkring udførelsen af patientbehandling er placeret lokalt på klinikken.

Hvordan fordeles overskuddet?2021-08-25T13:29:31+00:00

Der er ingen eksterne ejere eller investorer i Harald, som skal have del af overskuddet. Indtjeningen sker lokalt og i Harald bliver overskuddet også lokalt.

Du får løbende overført acontooverskud fra Harald P/S til dit personlige selskab, hvorfra du udbetaler den løn, du finder passende.

Balancen mellem Harald og lokationerne nulstilles årligt i forbindelse med årsregnskabet. Når partnerne har godkendt årsregnskabet, bliver den del af overskuddet, som ikke er udbetalt i løbet af året, overført til dit personlige selskab.

Hvad får jeg ud af det?2021-08-25T13:29:41+00:00

Målet er først og fremmest arbejdsglæde. Du bliver en del af et meget stærkt fagligt fællesskab med fokus på dygtighed og ordentlighed. Harald skal være patienternes, tandlægernes og medarbejdernes førstevalg.

Fællesskabets skal udnytte de muligheder, der er for at lette opgaver indenfor driften; administration, kvalitetssikring, generationsskifte, bogføring, analysearbejder, markedsføring, kursusvirksomhed og faglig sparring. Man kan også forestille sig fællesskab om ansættelse af specialister.

Målet er I højere grad det faglige fællesskab end fokus på bundlinjen. Nettoeffekten af partnerskabet skal dog ikke være negativt for de deltagende klinikkers økonomi.

Hvor hurtigt går det?2021-08-25T13:29:48+00:00

Det er vigtigt for sammenhængskraften og for det faglige fundament, at vi ikke vokser for hurtigt. Dette betyder også, at Harald i starten ikke vil være fuldt udbygget med alle funktioner. Det giver for os ikke mening at opbygge et omfattende hovedkontor, før vi har en størrelse, der berettiger dette. Vi vil ikke påføre os selv udgifter, der overstiger gevinsterne. Derfor følger udbygningen af Harald en fast slagplan, hvor kursusafdeling, fælles IT, HR, bogholderi osv. implementeres løbende i takt med, det giver mening. Vi har et mål om, at vi i 2025 vil have en størrelse som kan understøtte alle funktioner.

Kan jeg blive bedt om at forlade Harald?2021-08-25T13:29:52+00:00

Ja. Som partner i Harald skal du kunne være sikker på, at du er omgivet af dygtige og ansvarsfulde kolleger. Derfor kan partnere, som ikke lever op til Haralds værdigrundlag, bringer tandlægeerhvervet og vores fælles brand i miskredit miste deres partnerskab. Dette kræver, at et flertal af de øvrige partnere stemmer for en eksklusion. Vi er et fællesskab baseret på faglighed og ordentlighed. Lever man ikke op til dette, må vi have muligheden for at ekskludere partnere. Det er også i din interesse som kommende partner. Du skal have vished for, at du kommer til at indgå i et fællesskab, der værner om fagligheden.

 

 

Derfor er vi en del af Harald

Søs Ryborg

Tandlæge og Partner i Faaborg

” Hvor har denne uge vist, hvad Harald kan bruges til. Hvis jeg før, ind imellem, har følt, at vi har været hårdt presset i forbindelse med at få alt op at køre, har jeg nu aldrig været mere glad for at kunne dele alle vores frustrationer med andre partnere og ikke mindst hovedkontoret. Herudover får jeg en masse ny viden, som jeg kan give videre til mine bekendte, som står alene med det hele og det gør mig glad, at jeg trods alt har kunne hjælpe dem.”

– Søs Ryborg, Tandlæge og Partner i Faaborg
Martin Bagger

Tandlæge og Partner i Støvring

”Udfordringerne tårner sig op, men jeg er kisteglad og superstolt af det vi har bygget sammen. Styrkerne er til at få øje på. Når man sejler i stormvejr, føles det for mig mere trygt og sikkert, at være på et stort skib, end hvis jeg stod alene på en lille jolle. Stor tak til hovedkontoret for løbende info og pep-talks. Det betyder meget.”

–Martin Bagger, Tandlæge og Partner i Støvring
Harald krone

Bliv partner i Harald

I Harald får du:

 • Nye kollegaer og faglige fællesskaber

 • Faglig og ledelsesmæssig sparring

 • Ny hjemmeside og klinik TV

 • Nye ansættelseskontrakter

 • Nyt CVR nummer

 • Nyt personaletøj

 • Spændende arrangementer, kurser og events

 • Centralt bogholderi, løn-, HR- og kommunikationsafdeling

 • Fordelagtige indkøbsaftaler

Hvad beholder du?

 • Samme lokale ledelse og medarbejdere

 • Samme ansættelsesvilkår, aflønning og anciennitet

 • Samme journalsystem

 • Samme adresse og telefonnummer

 • Samme patienter

 • Samme behandlingsprogrammer og sundhedsfaglige profil

Du kan bruge tid på det, du er bedst til

Pr