Ofte stillede spørgsmål2022-03-25T13:25:49+00:00

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan fordeles overskuddet?2021-08-25T13:29:31+00:00

Der er ingen eksterne ejere eller investorer i Harald, som skal have del af overskuddet. Indtjeningen sker lokalt og i Harald bliver overskuddet også lokalt.

Du får løbende overført acontooverskud fra Harald P/S til dit personlige selskab, hvorfra du udbetaler den løn, du finder passende.

Balancen mellem Harald og lokationerne nulstilles årligt i forbindelse med årsregnskabet. Når partnerne har godkendt årsregnskabet, bliver den del af overskuddet, som ikke er udbetalt i løbet af året, overført til dit personlige selskab.

ApS/Virksomhedsordning?2021-08-25T13:28:51+00:00

Vi anbefaler, at ejerskabet af Harald ligger bedst i virksomhedsordning. Hvis man har et ApS, behøver man ikke afvikle dette. Men engagementet med Harald ligger bedst forankret i virksomhedsskatteordningen.

Hvad adskiller Harald fra de øvrige kæder?2021-08-25T13:28:11+00:00

På de generelle områder har Harald de samme fordele som andre større selskaber. Vi er flere til at løfte opgaverne, har større investeringsmuligheder samt har mere gennemslagskraft overfor leverandører og samarbejdspartnere.

Harald adskiller sig grundlæggende fra de øvrige tandlægekæder i markedet ved at være 100 % tandlægeejet. Det forhold at det alene er tandlæger, som er ejere, gør at der ikke ligger et investorkrav i form af forretning til indskudt ekstern kapital. Det betyder helt konkret at hele overskuddet af vores forretning tilfalder partnerne.

I Harald er ingen alene. Vi bakker hinanden op og har altid adgang til faglig sparring med kollegaer. For at være med til at sikre et højt fagligt niveau, skal alle partnere i Harald have minimum 15 stoletimer pr. uge.

Hvordan finansieres Harald?2021-08-25T13:28:22+00:00

Finansieringen af Harald er et centralt spørgsmål. Alle klinikker er ejet af et og samme selskab. Harald P/S.

Harald er et langsigtet erhvervsprojekt. Om 100 år består Harald stadig, og hviler i sig selv med omkring 50-70 klinikker på tværs af landet. Meningen er at kommende partnere vil nyde godt af vores initiativ i dag.

Køb af en klinik består af goodwill og inventar.

Goodwill

Goodwill finansieres med et stående lån, der ikke afdrages. Ved indtræden i Harald får man udbetalt klinikkens goodwill, fraregnet 35%, bliver stående som kapital i selskabet. De 35 % af goodwill er din geninvestering i Harald. Når man træder ud af Harald, skal der ikke igen afregnes goodwill, men du vil få din geninvestering udbetalt.

Der sker kun afvikling af goodwilllånet, ved forringet goodwill værdi.

Inventar

Ved indtræden i Harald får man udbetalt værdien af det udstyr og inventar, som sælges til selskabet. Inventaret er knyttet til den enkelte klinik og lokationen og vil løbende blive afskrevet den værdi svarende til nedslidningen.

Ved generationsskifte indtræder den nye partner i Harald, og indskyder en tilsvarende sum svarende til de ovennævnte 35 % af goodwill, og der er reelt ikke noget kapitalkrav til hverken udstyr eller inventar.

Hvad forventes jeg at ændre?2021-08-25T13:29:08+00:00

Den daglige arbejdsgang på klinikken, såsom patientbehandling, medarbejdersamtaler, brug af journalsystem, samarbejdet med laboratorie og teknikker fortsætter som før. Du vil som behandler, derfor ikke opleve anden forskel end, at der er nyt logo på tøjet og over indgangen til klinikken.

Du skal forvente at bruge samme regnskabsmodel, som de øvrige Harald klinikker. I Harald har vi som én virksomhed også ét bogholderi og alle pengestrømme løber gennem Haralds centralkonto. Klinikkerne har deres egen kolonne i regnskabet, så du som partner i Harald hele tiden har overblikket over klinikkens drift. Samtidig har du mulighed for at sammenligne klinikkernes indbyrdes drift, da du som partner selvfølgelig har fuld adgang til alle lokationers tal.

Vi ønsker, at Harald skal være et stærkt og genkendeligt brand. Klinikken forventes derfor også at bakke op om de fælles indkøbsaftaler og de både faglige samt sociale arrangementer. Haralds design vil også skulle indarbejdes, som en del af klinikkens profil. Der vil dog være plads til individualisering, og det er vigtigt, at det fortsat er klart, at klinikken grundlæggende er den samme som før den overgik til Harald.

Hvad får jeg ud af det?2021-08-25T13:29:41+00:00

Målet er først og fremmest arbejdsglæde. Du bliver en del af et meget stærkt fagligt fællesskab med fokus på dygtighed og ordentlighed. Harald skal være patienternes, tandlægernes og medarbejdernes førstevalg.

Fællesskabets skal udnytte de muligheder, der er for at lette opgaver indenfor driften; administration, kvalitetssikring, generationsskifte, bogføring, analysearbejder, markedsføring, kursusvirksomhed og faglig sparring. Man kan også forestille sig fællesskab om ansættelse af specialister.

Målet er I højere grad det faglige fællesskab end fokus på bundlinjen. Nettoeffekten af partnerskabet skal dog ikke være negativt for de deltagende klinikkers økonomi.

Hvem bestemmer i Harald?2021-08-25T13:29:16+00:00

Beslutninger træffes som hovedregel ved almindeligt flertal, hvor hver enkelt partner har en stemme.

Partnerne i Harald udøver deres beslutningskompetence på generalforsamlingen. Det er på generalforsamlingen, at partnerne mødes og bl.a. vælger bestyrelsen. I Harald kalder vi bestyrelsen for et Tandlægeråd.

Tandlægerådet er øverste ledelsesmæssige organ og kan bestå af op til 12 partnere. Tandlægerådet har ansat en adm. direktør, som har ansvaret for den fælles administration, skalering og driften af Harald. Den adm. direktør refererer til bestyrelsen og arbejder ud fra budgetter og planer, som er godkendt af tandlægerådet.

Personaleansvar og alt omkring udførelsen af patientbehandling er placeret lokalt på klinikken.

Hvor hurtigt går det?2021-08-25T13:29:48+00:00

Det er vigtigt for sammenhængskraften og for det faglige fundament, at vi ikke vokser for hurtigt. Dette betyder også, at Harald i starten ikke vil være fuldt udbygget med alle funktioner. Det giver for os ikke mening at opbygge et omfattende hovedkontor, før vi har en størrelse, der berettiger dette. Vi vil ikke påføre os selv udgifter, der overstiger gevinsterne. Derfor følger udbygningen af Harald en fast slagplan, hvor kursusafdeling, fælles IT, HR, bogholderi osv. implementeres løbende i takt med, det giver mening. Vi har et mål om, at vi i 2025 vil have en størrelse som kan understøtte alle funktioner.

Hvad når der skal købes nyt udstyr?2021-08-25T13:28:39+00:00

Vi ønsker velholdte, præsentable og tidssvarende klinikker. Derfor er der løbende behov for at opdatere samt købe nyt udstyr og inventar til klinikkerne. Når det sker, betaler Harald for dette. Udstyret afskrives i takt med værdiforringelsen, og belaster kun den enkelte lokation med en værdi svarende til nedskrivningen. Køb af en ny unit, som holder 15 år, vil altså belaste klinikkens økonomi med 1/15, hvert af de kommende 15 år.

Vi har som storkunde fordelagtige prisvilkår, hvilket kommer de enkelte klinikker til gode. Løbende vedligehold af inventar sker i samråd med Harald.

Sælger jeg min klinik?2021-08-25T13:28:32+00:00

Ja, men du er forsat klinikejer. Nu blot som partner i et langt større klinikfællesskab.

Din klinik bliver vurderet, prissat og handlet på almindelige markedsvilkår. Harald køber inventar og goodwill. Herefter er din klinik, blevet en del af Harald. Harald er tandlægeselskabet du samtidig indtræder som partner i og medejer af. Alle partnere er således ejere af klinikkerne i fællesskab.

Kan jeg blive bedt om at forlade Harald?2021-08-25T13:29:52+00:00

Ja. Som partner i Harald skal du kunne være sikker på, at du er omgivet af dygtige og ansvarsfulde kolleger. Derfor kan partnere, som ikke lever op til Haralds værdigrundlag, bringer tandlægeerhvervet og vores fælles brand i miskredit miste deres partnerskab. Dette kræver, at et flertal af de øvrige partnere stemmer for en eksklusion. Vi er et fællesskab baseret på faglighed og ordentlighed. Lever man ikke op til dette, må vi have muligheden for at ekskludere partnere. Det er også i din interesse som kommende partner. Du skal have vished for, at du kommer til at indgå i et fællesskab, der værner om fagligheden.

 

 

Hvem kan blive partner i Harald?2021-08-25T13:29:00+00:00